Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων;

Αν και πρόκειται για νομικό πλαίσιο που δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί, είναι αρκετά αυτά που μπορούν να ειπωθούν για να το περιγράψουν. Σκοπός μας λοιπόν είναι να αποσαφηνίσουμε και να αποδώσουμε, με όσο το δυνατόν απλούστερο και κατανοητό τρόπο, το περιεχόμενο της έννοιας, «Ταυτότητα Κτιρίων».

Για πρώτη φορά ο όρος εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Ά). Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του συγκεκριμένου νόμου, «Ταυτότητα Κτιρίου» είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου (έγγραφα και σχέδια). Αν και οι λεπτομέρειες μένουν να αποσαφηνιστούν, διαφαίνεται ότι ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσλάβει Μηχανικό ο οποίος θα έχει την ευθύνη συγκέντρωσης, έκδοσης και κοινοποίησης στο Σύστημα των απαραίτητων εγγράφων καθώς και ελέγχου ανά πενταετία,  προκειμένου να διαπιστώσει αν όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου. Ο φάκελος αυτός θα τηρείται και θα ενημερώνεται από τους αρμόδιους Μηχανικούς και θα φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ποιους αφορά;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα αρχικά αφορούσε αποκλειστικά ιδιοκτήτες κτιρίων, των οποίων η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2011 όμως, με το επικείμενο Προεδρικό Διάταγμα, θα επεκταθεί σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια με ή χωρίς οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα η υποχρέωση να αφορά σε όλα τα κτίσματα της επικράτειας, υφιστάμενα και μελλοντικά. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν Μηχανικό ώστε με το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών, θα τους εκδώσει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου. Το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται θα είναι απαραίτητο για τη σύνταξη οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας εν ζωή.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Τα δικαιολογητικά αυτά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία πληρότητας είναι τα εξής:

  1. η οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
  2. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας
  3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  4. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας
  5. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού
  6. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου
  7. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου
  8. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του
  9. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου
  10. το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας

Ποια διαδικασία απαιτείται και πότε;

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προχωρήσουν στην διαδικασία εντός 10ετίας, αν στην ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, και εντός 5ετίας, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτιρίου. Η υποβολή ψευδών στοιχείων από τον αρμόδιο Μηχανικό θα τιμωρείται αυστηρά με υψηλά πρόστιμα προς τους ιδιοκτήτες (από 2.000 έως 20.000 ευρώ) καθώς και με στέρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στον Μηχανικό.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η οικία Υπηρεσία Δόμησης, θα εκδίδει Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής το οποίο θα καταχωρείται σε ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη διαδικασία αντικαθιστά και συμπεριλαμβάνει την βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4178/2013 που είναι απαραίτητη για τη σύνταξη οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας εν ζωή.

Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, της Δ.Ε.Η Α.Ε και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση όπου από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτηρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΚΑ.

Επιπλέον της σύστασης του φακέλου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, υποχρεούνται να ενημερώσουν την Ταυτότητα Κτιρίου μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=5107

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave